"Кристини" ООД е основана през 2006г. от Красимир Иванов, Валентин Филипов и Кристиан Иванов и е естествен продължител на дейността на ЕТ "Красимир Иванов" и СД "Е-5" в областта на хладилната и климатичната техника, като в последствие доразвива дейността си в области видеонаблюдение, фискални устройства, сертифицирана сервизна дейност в пожароизвестяване и пожарни кранове, куриерски услуги в партньорство със "Спиди" АД. Наши партньори са "Булклима", "Виоив", "Фригокомерс", "Магнум – Д", "Тангра АВ", "Refricomp", "AZAK" - Турция, "Guntner" – Германия, "Ес Ай Джи Еър Хендлинг България" ЕООД" и др.

          Всичко останало може да научите от нашите клиенти и партньори.

 Наши клиенти са:

  • "НЕК" ЕАД, "Еко Мес" ЕООД, "Евромес" ЕООД, "Евромес" ЕООД, "Евромес" ЕООД, "Би Си Си Хандел" ООД, "Сирма Приста" АД, ДП "ФЗД", "ГДИН", "Меркурий 2000" ЕООД, "Славимес" ЕООД, "Ракита-Р" ЕООД, Александровска болница, МБАЛ "Стамен Илиев", МБАЛ "Ангел Пешев", "Ареа Фунги" ЕООД, "Панов Кю Груп" ЕООД, "Евро Миит 2015" ЕООД, "Интермес" ООД, "Елит Мес Минев - Родопа В.Т." ООД, "ЕС Н Комерс" ЕООД, "Енола Мес" ООД, "Свиневъдно сдружение" ООД, "Денели" ООД и др.

       

       "Кристини" ООД е бенефициент по адм. договор №BG06RDNP001-6.004-0172-C01 по процедура чрез подбор „Производство на продукти, които не са включени в Приложение I от Договора за функционирането на Европейския съюз” от ПРСР 2014-2020 г.“ по подмярка 6.4.1  „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020.

                 

Tabela 6.4.1.


 Сертификати хладилна техника и пожароизвестяване:

      
Powered by Website.bg